P2P

P2P Vervoersovereenkomst tussen Toogethr Events gebruikers

Veilig en onbezorgd de weg op. It’s better Toogethr!

Wij vinden het belangrijk dat je als event bezoekers zorgeloos bij elkaar in de auto kunt stappen. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat jullie dit onderling prima zelf kunnen regelen. De automobilist die het vervoer naar een event verzorgt en de passagier die de parkeerkosten voldoet voor de auto waar zij samen meerijden. Zowel de automobilist als de passagier willen zich bij samen rijden op hun gemak voelen en alles van tevoren geregeld hebben. Om daarvoor een handvat te geven, hebben we enige richtlijnen op een rij gezet. In het kort betekent dit het volgende.

Wanneer je bij elkaar in de auto stapt ga je een zogenaamde Peer-to-Peer (P2P) vervoersovereenkomst met elkaar aan. Dat is lang niet zo ingewikkeld als het wellicht klinkt. Het geeft antwoorden op hoe je wordt beloond en wat er gebeurt wanneer iemand niet komt opdagen.

Het is echt geen ramp als er een keer iets niet helemaal gaat zoals je bedoelde. Het is wel goed om te weten hoe we hiermee omgaan.

Dat kun je lezen in onderstaande afspraken.

Heb je vragen? Wij zijn er voor je. Je kunt met ons chatten of e-mailen.

Introductie

Wanneer Automobilist en Passagier (hierna tezamen “Partijen” en elk afzonderlijk “Partij“) via Toogethr Events afspreken een rit te delen, vormen die afspraken een ”Vervoersovereenkomst” tussen Partijen. Op die Vervoersovereenkomst is deze “P2P Overeenkomst van toepassing. In deze P2P Overeenkomst gelden dezelfde definities als in de EULA waaraan Automobilist en Passagier eveneens gebonden zijn

Automobilist

 1. Automobilist zal in overeenstemming met de Passagier afgesproken rit uitvoeren door een auto in te zetten en deze auto te
 2. De Passagier zal de parkeerkosten om te parkeren bij het event volgens de richtlijnen in de App voldoen. Deze richtlijnen worden via email aan de Passagier bekend gemaakt. Automobilist zal geen andere vergoeding van Passagier
 3. Automobilist draagt er zorg voor dat er in de in te zetten auto een officiële zitplaats beschikbaar is voor Passagier en eventueel overeengekomen medereizigers. Verder moet deze auto in veilige en schone staat verkeren, afdoende verzekerd zijn, indien nodig, APK gekeurd zijn, en maximaal acht zitplaatsen voor passagiers
 4. Automobilist heeft een geldig rijbewijs en zal zich aan de verkeersregels houden.
 5. Automobilist mag meer dan één Passagier meenemen op een rit, maar niet meer personen vervoeren dan het aantal beschikbare officiële zitplaatsen in de auto.
 6. Automobilist verplicht zich op de afgesproken plaats tijdig volgens afspraak aanwezig te zijn en rechtstreeks naar de bestemming te rijden, tenzij Partijen anders
 7. Automobilist valt niet onder de Wet personenvervoer 2000 en hoeft dus niet te voldoen aan een onder die wet vereiste
 8. Indien de Passagier de parkeerkosten niet tijdig heeft betaald kan de Automobilist niet parkeren op de in de App aangewezen wijze en zal de Automobilist op eigen kosten moeten parkeren of een andere Passagier zoeken via de Toogethr Events App.
 9. Indien de Automobilist de Passagier niet mee terug neemt van het event en /of de Passagier niet terugbrengt van de afgesproken ophaalplaats dan is de Automobilist een geldvordering aan de Passagier verschuldigd gelijk aan de kosten van parkeren te vermeerderen met de aantoonbare kosten van de Passagier om weer thuis te komen.

Passagier

 1. Passagier zal zich aan de verkeersregels houden en tijdens de rit eventuele veiligheidsinstructies van Automobilist
 2. Passagier is geen vergoedingen aan Automobilist verschuldigd anders dan het tijdig voldoen van de parkeerkosten zoals die in de App staan vermeld en hoe die betaald moeten worden. Passagier zal tijdig aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats met de Automobilist.
 3. Indien Passagier anders dan gebruikelijke bagage wenst mee te nemen dan dient dit vooraf afgestemd te worden met de Automobilist. Het staat Automobilist vrij het aanbod om Passagier mee te nemen naar aanleiding hiervan in te trekken. Indien Passagier daardoor niet meerijdt, wordt dit beschouwd als een ”No-Show” van
 4. De Vervoersovereenkomst kan inhouden dat Passagier één of meer medereiziger(s) meeneemt. Alleen Passagier is Partij bij de Vervoersovereenkomst, niet zijn eventuele medereiziger(s). Passagier staat ervoor in dat zijn medereizigers zich houden aan de Vervoersovereenkomst en dat zij zich aan deze afspraken houden en zullen uitvoeren.
 5. Indien Automobilist de Passagier onverhoopt niet mee terug neemt voor de terugreis van het Event, zal Passagier op basis van de P2P overeenkomst een geldvordering hebben gelijk aan de kosten van parkeren te vermeerderen met de aantoonbare kosten om weer thuis te komen.

No-Show

 1. Partijen zijn tijdig aanwezig op het ophaalpunt, tenzij Partijen een afwijkende vertrekplaats en/of -tijd
 2. Bij vertraging of een andere afwijking van de afspraak zullen Partijen elkaar daarover informeren. Het is aan Partijen om af te stemmen of zij akkoord gaan met deze afwijkende
 3. Indien de rit niet wordt uitgevoerd doordat één van de Partijen meer dan 15 minuten te laat is of in het geheel niet verschijnt, is sprake van “No-Show”.
 4. In geval van No-Show van een Partij, hoeft de andere Partij daar niet op te wachten of anderszins daarmee rekening mee te
 5. Ingeval van No-Show door Passagier en/of zijn eventuele medereiziger(s), zal de Automobilist ofwel een andere Passagier moeten zoeken dan wel zonder de Passagier zijn rit moeten vervolgen naar het Event. De parkeerkosten als de Automobilist daar gebruik van wil maken bij het Event komen dan voor zijn rekening, maar hij verkrijgt wel een vordering op de Passagier die No Show veroorzaakt heeft.
 6. Ingeval van No-Show veroorzaakt door Automobilist, zal de Passagier een andere Automobilist moeten zoeken, die dan wel gebruik kan maken van de parkeermogelijkheid bij het Event zoals via de App is omschreven. Vindt de passagier die niet of niet tijdig dan verkrijgt de Passagier een geldvordering op de Automobilist gelijk aan de kosten van parkeren bij het Event als hij die betaald heeft.

Duur en beëindiging Vervoersovereenkomst

 1. De Vervoersovereenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer (1) de ene Partij de andere Partij aanbiedt om op een aangegeven traject te rijden; én (2) de andere Partij dit verzoek vervolgens accepteert en (3) de Passagier in de auto van de Automobilist stapt.
 2. De Vervoersovereenkomst eindigt door uitvoering van de heen en terug
 3. In onderling overleg (per SMS of email) kan de Vervoersovereenkomst voortijdig worden beëindigd. Beide partijen hebben hierbij de verplichting een geannuleerde rit ook door te geven aan support@toogethr.com.
 4. Indien een van der Partijen vanwege dwingende redenen niet in staat blijkt te zijn tot de uitvoering van deze overeenkomst, dan verplicht deze zich de andere Partij hierover zo tijdig mogelijk met opgave van reden te

Varia

 1. Partijen mogen elkaar naar eigen inzicht ratings en reviews geven via Toogethr en op de website. Partijen zullen daarbij de geldende wettelijke regels in acht
 2. Op deze Vervoersovereenkomst is Nederlands recht van
 3. Als een geschil in verband met de P2P Overeenkomst niet op minnelijke wijze geregeld wordt tussen Partijen, dan kan dit worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd