Gebruiksvoorwaarden

Versie: augustus 2023

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, offerte en aanvaarding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en voorstellen die daaruit voortvloeien met betrekking tot de te leveren Software-as-a-Service-technologie, hierna te noemen: ‘de SaaS-technologie’, tussen TOOGETHR B.V. te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66724821 en haar wederpartij, die laatste hierna te noemen: ‘Klant’.

1.2 Bepalingen of algemene (inkoop)voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden, voor zover Klant daarnaar verwijst, uitdrukkelijk door TOOGETHR van de hand gewezen. Enkel door TOOGETHR uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde voorwaarden van Klant zijn van toepassing.

1.3 TOOGETHR stelt een offerte op waarin TOOGETHR aangeeft welke werkzaamheden in het kader van de SaaS-technologie TOOGETHR zal verrichten voor Klant, wat in de SaaS-technologie inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd is. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de SaaS-technologie is bindend.

1.4 In het algemeen omvat de SaaS-technologie levering en onderhoud van de TOOGETHR-software, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand en al hetgeen daarmee samenhangt.

1.5 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot de in de offerte aangegeven datum of tot deze wordt ingetrokken door TOOGETHR. TOOGETHR kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien TOOGETHR daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.6 Indien Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt of de indruk wekt dat TOOGETHR  werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de SaaS-technologie vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.  

1.7 TOOGETHR zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen, dan wel deze uitvoeren tegen de op dat moment met de Klant overeengekomen prijzen, tegen meerkosten.

2. Levering van de SaaS-technologie

2.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zal de SaaS-technologie zo spoedig mogelijk door TOOGETHR uitgevoerd worden conform de overeenkomst, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Klant.

2.2 Klant is gehouden al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de SaaS-technologie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens onder haar beheer, waarvan TOOGETHR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de SaaS-technologie, tijdig aan TOOGETHR worden verstrekt en TOOGETHR toegang heeft tot deze gegevens.

2.3 TOOGETHR voert de SaaS-technologie zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uit. TOOGETHR is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.4 TOOGETHR heeft het recht de SaaS-technologie (tijdelijk) niet of beperkt te leveren, met andere woorden haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten, als Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover TOOGETHR niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

3. Bepalingen over onderhoud

3.1 Onder “Onderhoud” wordt verstaan het laten functioneren van de SaaS-technologie conform de overeenkomst of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten. TOOGETHR zal zich inspannen het Onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. 

4. Bepalingen over service & support

4.1 Indien voor het gebruik van de SaaS-technologie van TOOGETHR specifieke service is afgesproken, dan is dit apart vermeld in de overeenkomst met Klant. 

De volgende situaties worden in het kader van service en support niet gezien als verstoringen van de SaaS-technologie:

 • Onderbrekingen ten gevolge van wijzigingen aan de te leveren SaaS-technologie op verzoek van Klant;
 • Onderbrekingen waarbij personen die in dienst zijn van dan wel werkzaam zijn voor TOOGETHR geen toegang krijgen tot de gegevens van eindgebruikers om service en/of support te leveren; en
 • Onderbrekingen ten gevolge van aanpassingen aan of verstoring van externe factoren (o.a. netwerkbeschikbaarheid).

5. Ontwikkeling van werken

5.1 Indien de SaaS-technologie strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, afbeeldingen, logo’s of huisstijlen (hierna te noemen: “Werken”), heeft TOOGETHR, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

5.2 Het is TOOGETHR toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat TOOGETHR open source software mag leveren aan Klant en open source software mag verwerken in Werken die TOOGETHR maakt of aanpast in het kader van de SaaS-technologie. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Klant (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal TOOGETHR Klant afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden en Klant zal hier bij wijze van een derdenbeding haar instemming en medewerking aan verlenen.

5.3 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Klant.

6. Oplevering en aanvaarding

6.1 TOOGETHR zal na uitvoering van de werkzaamheden het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties en geschikt is voor gebruik. 

6.2 Klant dient vervolgens binnen een termijn van 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Klant niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

6.3 Indien Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal TOOGETHR zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen, indien die afkeuring gegrond is.  

6.4 Na aanvaarding van het opgeleverde vangt de garantietermijn aan van 6 maanden voor de SaaS-technologie. Na verloop van deze respectievelijke termijn vervalt iedere aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in de geleverde SaaS-technologie.

7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door TOOGETHR ontwikkelde of geleverde SaaS-technologie of Werken berusten uitsluitend bij TOOGETHR. Uitsluitend indien expliciet in de overeenkomst vermeld of apart expliciet overeengekomen, kunnen rechten overgedragen worden aan Klant.

7.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Werken of andere resultaten van de SaaS-technologie niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht dan wel inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van TOOGETHR.

7.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de SaaS-technologie of Werken te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding hiervan. 

7.4 Bij inbreuk op het intellectuele eigendom van TOOGETHR door Klant dan wel door personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Klant, verbeurt Klant ten gunste van TOOGETHR, dan wel de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van TOOGETHR, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per inbreukmakende handeling, één en ander onverminderd het recht van TOOGETHR om nakoming en vergoeding van de geleden en nog te lijden schade te vorderen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.  

8. Prijzen en betaling

8.1 Klant neemt de SaaS-technologie af op:

 1. Abonnementsbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per periode gebaseerd op het overeengekomen   aantal licenties; en/of
 2. Aangevuld met eventuele variabele terugkerende kosten, dat wil zeggen een bedrag per extra licentiekosten. Dit bedrag dient per periode achteraf voldaan te worden.  
 3. Aangevuld met eventuele kosten op projectbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per project, dit bedrag dient vooraf voldaan te worden.

8.2 Gedurende de looptijd vindt periodiek overleg plaats tussen TOOGETHR en Klant over onderwerpen die relatie hebben tot de overeenkomst, behoudens spoedeisende omstandigheden. In dat geval treden TOOGETHR en Klant onmiddellijk na openbaring van de spoedeisende omstandigheid in overleg met elkaar. 

8.3 TOOGETHR zal voor de door Klant verschuldigde bedragen een (digitale) factuur sturen aan het door Klant opgegeven (e-mail)adres.

8.4 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is de betalingstermijn van facturen van TOOGETHR 
14 dagen na de datum van de factuur. Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

8.5 Indien Klant meent dat (een gedeelte van) een digitale factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan TOOGETHR te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort, totdat TOOGETHR de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van TOOGETHR blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Klant binnen 7 dagen het betwiste alsnog te voldoen.

8.6 Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is TOOGETHR in dit geval gerechtigd administratiekosten van EUR 50 in rekening te brengen. TOOGETHR  is voorts gerechtigd om de levering van haar SaaS-technologie aan Klant op te schorten, totdat volledige betaling is ontvangen van de verschuldigde bedragen.

8.7 De prijzen mogen jaarlijks (voor het eerst 12 maanden na datum van de overeenkomst) door TOOGETHR worden geïndexeerd. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste het CPI index van het CBS, reeks 2015 = 100, volgens onderstaande rekenmethode: (indexcijfer (nieuw kwartaal) – indexcijfer (oud kwartaal) / indexcijfer (oud kwartaal) x 100%. Als nieuw kwartaal wordt gehanteerd het meest recente kwartaal waarvan het definitieve indexcijfer bekend is, als oud kwartaal wordt hetzelfde kwartaal genomen van het jaar daarvoor.

8.8 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9. Geheimhouding

9.1 TOOGETHR en Klant zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. TOOGETHR en Klant leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

9.2 TOOGETHR is gerechtigd om gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de software waar de SaaS-technologie op betrekking heeft, te gebruiken en te verwerken, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. TOOGETHR is niet gehouden tot geheimhouding, indien zij tot verstrekking van vertrouwelijke informatie wordt verplicht krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.  

9.3 TOOGETHR mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

9.4 Voor zover sprake is van de verwerking van persoonsgegevens van Klant door TOOGETHR zullen TOOGETHR en Klant separaat een verwerkersovereenkomst aangaan volgens het model van TOOGETHR.

9.5 Bij overtreding van een of meer verplichtingen, zoals geformuleerd in dit artikel, door Klant dan wel door personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Klant, verbeurt Klant ten gunste van TOOGETHR, dan wel de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van TOOGETHR, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, één en ander onverminderd het recht van TOOGETHR om nakoming en vergoeding van de geleden en nog te lijden schade te vorderen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de overtreding te doen beëindigen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 TOOGETHR is slechts aansprakelijk tegenover Klant in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de door TOOGETHR verzuimd gebleven prestatie. 

10.2 Iedere aansprakelijkheid van TOOGETHR voor directe schade is altijd beperkt tot maximaal de opdrachtwaarde (exclusief BTW) vermeld in de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft dan wel tot maximaal het jaarbedrag van de door Klant verschuldigde licentiekosten, indien er geen sprake is van een overeenkomst. TOOGETHR is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen. 

10.3 De aansprakelijkheid van TOOGETHR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant TOOGETHR direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en TOOGETHR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOOGETHR in staat is daarop adequaat te reageren. 

10.4 Klant stelt de SaaS-technologie ter beschikking aan bij haar bekende eindgebruikers. Om frauduleuze activiteiten bij het gebruik van de SaaS-technologie door eindgebruikers op te sporen en te voorkomen, treft TOOGETHR maatregelen en maakt hierbij gebruik van industriestandaard processen. Eindgebruikers van de SaaS-technologie worden geïnstrueerd om bij het gebruik van de SaaS-technologie verantwoordelijk en niet in strijd met de goede zeden, openbare orde of de wet te handelen (o.a. door bij het eerste gebruik van de SaaS-technologie akkoord te gaan met de EULA van TOOGETHR). Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart TOOGETHR volledig voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden, waaronder begrepen de eindgebruikers van de SaaS-technologie, uit welke hoofde dan ook, die het gevolg zijn van het handelen in strijd met de goede zeden, openbare orde of de wet door eindgebruikers. Onder de reikwijdte van de hiervoor genoemde vrijwaring valt in ieder geval alle door TOOGETHR geleden vermogensschade, waaronder begrepen – doch niet per definitie beperkt tot – de volledige kosten ter zake juridische bijstand. 

10.5 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan verstoringen in of uitvallen van het (mobiele) internet, de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, overheidsmaatregelen, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, epidemieën en in het geval dat TOOGETHR door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TOOGETHR kan worden gevergd, zal de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst voor TOOGETHR worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11. Duur en opzegging

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders tussen TOOGETHR en Klant in de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.2 Opzegging geschiedt zoals in de overeenkomst is opgenomen. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand, waarin de opzegging plaatsvindt. 

11.3 Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is TOOGETHR gerechtigd om na 6 maanden na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Klant bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen, tenzij wettelijke verplichtingen voor TOOGETHR anders luiden. TOOGETHR is bereid om tegen kostprijs Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

11.4 Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen, die naar hun aard bestemd zijn om ook nadien van kracht te blijven, waaronder begrepen de geheimhoudingsplicht, onverminderd van kracht. 

11.5 TOOGETHR en Klant zijn gerechtigd om per direct de overeenkomst te beëindigen, indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12. Wijzigingen in overeenkomst

12.1 Wijzigingen op de tussen TOOGETHR en Klant gesloten overeenkomst zijn slechts mogelijk en rechtsgeldig, indien die wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk tussen TOOGETHR en Klant worden overeengekomen.

12.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is TOOGETHR echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 2 maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Klant. Van een duurovereenkomst is sprake indien een looptijd bij aanvang van die duurovereenkomst van meer dan 1 jaar is overeengekomen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden raken de specifieke afspraken tussen TOOGETHR en Klant niet en doen evenmin afbreuk aan de kern van de door TOOGETHR te leveren prestaties. 

12.3 Indien Klant binnen de periode van 2 maanden, als bedoeld in het vorige lid, bezwaar maakt, zal TOOGETHR overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. TOOGETHR zal van deze beslissing mededeling doen aan Klant. Indien TOOGETHR de voor Klant bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Klant het recht de overeenkomst op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de wijziging van dermate geringe betekenis is, dat die een dergelijke opzegging van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

12.4 TOOGETHR mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Dergelijke wijzigingen geven Klant geen recht de overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

13. Overige Bepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waarin TOOGETHR gevestigd is.

13.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend is, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. TOOGETHR en Klant zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens begrepen e-mail en ander elektronisch berichtenverkeer, mits de identiteit van de afzender en de juistheid en volledigheid van de inhoud van de gedane mededeling voldoende vaststaat. TOOGETHR en Klant zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

13.4 De door TOOGETHR van of namens Klant ontvangen of opgeslagen schriftelijke mededeling geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

13.5 Een partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is TOOGETHR steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Deze versie is u ter hand gesteld samen met de offerte en/of overeenkomst en is eveneens beschikbaar op de website van TOOGETHR onder vermelding van Algemene Voorwaarden versie augustus 2023 (zie ook: https://www.toogethr.com/gebruiksvoorwaarden ).

Versie: augustus 2023

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, offerte en aanvaarding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en voorstellen die daaruit voortvloeien tussen TOOGETHR B.V. te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66724821 en haar wederpartij, die laatste hierna te noemen: ‘Klant’.

1.2 Bepalingen of algemene (inkoop)voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden, voor zover Klant daarnaar verwijst, uitdrukkelijk door TOOGETHR van de hand gewezen. Enkel door TOOGETHR uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde voorwaarden van Klant zijn van toepassing.

1.3 TOOGETHR stelt een offerte op waarin TOOGETHR aangeeft welke werkzaamheden, hierna te noemen: ‘de Diensten’, TOOGETHR aanbiedt te verrichten voor Klant, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd is. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

1.4 In het algemeen omvatten de Diensten levering, installatie en onderhoud van parkeerinstallatie (rand)apparatuur, de TOOGETHR software, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, en al hetgeen daarmee samenhangt.

1.5 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot de in de offerte aangegeven datum of tot deze wordt ingetrokken door TOOGETHR. TOOGETHR kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien TOOGETHR daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.6 Het totaalbedrag in een offerte is alleen geldig, wanneer alle werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door TOOGETHR. Indien de Klant een gedeelte van de werkzaamheden wil laten uitvoeren, zal TOOGETHR een nieuwe offerte uitbrengen;

1.7 Indien Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat TOOGETHR  werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.  

1.8 TOOGETHR zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen, dan wel deze uitvoeren tegen de op dat moment met de Klant overeengekomen prijzen, tegen meerkosten.

2. Levering van de Diensten

2.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door TOOGETHR uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Klant. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden is TOOGETHR steeds gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen en in plaats van licenties sublicenties te verstrekken aan Klant. Dit levert aan de zijde van TOOGETHR nimmer een tekortkoming op en TOOGETHR komt daarmee de overeenkomst met Klant correct na.

2.2 Klant is gehouden al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TOOGETHR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan TOOGETHR worden verstrekt.

2.3 Een door TOOGETHR opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, of delen van de opdracht, heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt.  

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en ontheffingen, het uitvoeren van instructies van de Klant en het nagaan of aan wettelijke of kwaliteitsnormen wordt voldaan, niet tot de opdracht of verantwoordelijkheid van TOOGETHR.

2.5 Klant zal TOOGETHR toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die TOOGETHR redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

2.6 TOOGETHR voert de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uit. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 van deze Algemene Voorwaarden heeft TOOGETHR steeds het recht om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen. TOOGETHR is en blijft ter zake van de gesloten overeenkomst naar Klant toe de verantwoordelijke en aansprakelijke contractuele wederpartij, tenzij zich de situatie als bedoeld in artikel 2.8 van deze algemene voorwaarden voordoet.

2.7 TOOGETHR is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.8 Tenzij anders overeengekomen, is TOOGETHR geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien TOOGETHR deze diensten bestelt of afneemt namens Klant. Bij de tot de Dienst behorende software licenties bepaalt de softwareleverancier of TOOGETHR de contractuele wederpartij van Klant is of de leverancier rechtstreeks. TOOGETHR zal hierover adequaat informeren.

2.9 TOOGETHR heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren, met andere woorden: haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten, als Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover TOOGETHR niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

3. Bepalingen over onderhoud

3.1 Onder “Onderhoud” wordt verstaan het laten functioneren van de Diensten en/of software conform de overeenkomst of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.

3.2 TOOGETHR zal zich inspannen het Onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. TOOGETHR is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Klant.

4. Bepalingen over service & support

4.1 Indien voor het gebruik van de Diensten service en onderhoud is afgesproken, dan is dit apart vermeld in de overeenkomst met Klant. 

De volgende situaties worden in het kader van service en support niet gezien als verstoringen van de Dienst(en):

 • Onderbrekingen ten gevolge van wijzigingen aan de dienst op verzoek van Klant;
 • Onderbrekingen waarbij specialisten van TOOGETHR of haar leveranciers geen toegang krijgen tot de apparatuur om reparatiewerkzaamheden te verrichten;
 • Onderbrekingen ten gevolge van aanpassingen aan of verstoring van externe factoren (o.a. stroomuitval, netwerkbeschikbaarheid, etc.).

5. Add-on en configuratie

5.1 Indien TOOGETHR voor de levering van de Diensten aan Klant een samenwerking / integratie met een derde partij en/of software licenties van derden noodzakelijk is/zijn (bijvoorbeeld wanneer TOOGETHR haar Diensten aanbiedt met een add-on api), zal Klant deze licenties afnemen en ervoor zorgdragen dat alle benodigde bepalingen nageleefd worden. Klant vrijwaart TOOGETHR voor aanspraken van derden betreffende installatie en/of licenties van derden.

6. Ontwikkeling van werken

6.1 Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna te noemen: “Werken”), heeft TOOGETHR, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

6.2 Het is TOOGETHR toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat TOOGETHR open source software mag leveren aan Klant en open source software mag verwerken in Werken die TOOGETHR maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Klant (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal TOOGETHR Klant afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden en Klant zal hier bij wijze van een derdenbeding haar instemming en medewerking aan verlenen.

6.3 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Klant.

7. Oplevering en aanvaarding

7.1 TOOGETHR zal na uitvoering van de implementatiewerkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties en geschikt is voor gebruik.

7.2 Klant dient vervolgens binnen een termijn van 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Klant niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

7.3 Indien een Dienst of Werk in fasen wordt opgeleverd, zal desgewenst na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van de Dienst of Werk van die fase worden gegeven op de wijze zoals in het vorige lid is bepaald. Klant mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

7.4 Indien Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal TOOGETHR zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen, indien die afkeuring gegrond is. 

7.5 Na aanvaarding van het opgeleverde vangt de garantietermijn aan van 12 maanden voor hardware leveringen en 6 maanden voor Diensten. Na verloop van deze respectievelijke termijnen vervalt iedere aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in de geleverde Hardware en/of Diensten.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door TOOGETHR ontwikkelde of geleverde Diensten, software of Werken berusten uitsluitend bij TOOGETHR of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen, kunnen rechten overgedragen worden aan Klant.

8.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht dan wel inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van TOOGETHR.

8.3 Klant is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen als dat expliciet in de overeenkomst is opgenomen.

8.4 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 

8.5 Bij inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van TOOGETHR door Klant dan wel door personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Klant, verbeurt Klant ten gunste van TOOGETHR, dan wel de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van TOOGETHR, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per inbreukmakende handeling, één en ander onverminderd het recht van TOOGETHR om nakoming en vergoeding van de geleden en nog te lijden schade te vorderen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 

9. Prijzen en betaling

 • Klant neemt de Diensten (met inbegrip van software) af op:
 1. Abonnementsbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per periode gebaseerd op het overeengekomen   aantal parkeerplaatsen; en/of
 2. Aangevuld met eventuele variabele terugkerende kosten, dat wil zeggen een bedrag per parkeerplaats en/of aangevuld met licentiekosten. Dit bedrag dient per periode achteraf voldaan te worden.  
 3. Aangevuld met eventuele kosten op projectbasis, dat wil zeggen een vast bedrag per project, dit bedrag dient vooraf voldaan te worden.

9.2 Gedurende de looptijd vindt periodiek overleg plaats tussen TOOGETHR en Klant over onderwerpen die relatie hebben tot de overeenkomst, behoudens spoedeisende omstandigheden. In dat geval treden partijen onmiddellijk na openbaring van de spoedeisende omstandigheid in overleg met elkaar.

9.3 TOOGETHR zal voor de door Klant verschuldigde bedragen een (digitale) factuur sturen aan het door Klant opgegeven (e-mail)adres.

9.4 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is de betalingstermijn van facturen van TOOGETHR
14 dagen na de datum van de factuur. Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

9.5 Indien Klant meent dat (een gedeelte van) een digitale factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan TOOGETHR te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort, totdat TOOGETHR de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van TOOGETHR blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Klant binnen 7 dagen het betwiste alsnog te voldoen.

9.6 Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is TOOGETHR in dit geval gerechtigd administratiekosten van EUR 50 in rekening te brengen. TOOGETHR  is voorts gerechtigd om de levering van haar Diensten aan Klant op te schorten, totdat volledige betaling is ontvangen van de verschuldigde bedragen.

9.7 De prijzen mogen jaarlijks (voor het eerst 12 maanden na datum van de overeenkomst) geïndexeerd worden. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste het CPI index van het CBS, reeks 2015 = 100, volgens onderstaande rekenmethode: (indexcijfer (nieuw kwartaal) – indexcijfer (oud kwartaal) / indexcijfer (oud kwartaal) x 100%. Als nieuw kwartaal wordt gehanteerd het meest recente kwartaal waarvan het definitieve indexcijfer bekend is, als oud kwartaal wordt hetzelfde kwartaal genomen van het jaar daarvoor.

9.8 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

10.2 TOOGETHR is gerechtigd om gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben te gebruiken en te verwerken, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. TOOGETHR is niet gehouden tot geheimhouding, indien zij tot verstrekking van vertrouwelijke informatie wordt verplicht krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.  

10.3 TOOGETHR mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

10.4 Voor zover sprake is van de verwerking van persoonsgegevens van Klant door TOOGETHR zullen partijen separaat een verwerkersovereenkomst aangaan volgens het model van TOOGETHR.

10.5 Bij schending van een of meer verplichtingen, zoals geformuleerd in dit artikel, door Klant dan wel door personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Klant, verbeurt Klant ten gunste van TOOGETHR, dan wel de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van TOOGETHR, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, één en ander onverminderd het recht van TOOGETHR om nakoming en vergoeding van de geleden en nog te lijden schade te vorderen of andere rechtsmaatregelen te treffen teneinde de schending te doen beëindigen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 TOOGETHR is slechts aansprakelijk tegenover Klant in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de door TOOGETHR verzuimd gebleven prestatie.

11.2 Iedere aansprakelijkheid van TOOGETHR voor directe schade is altijd beperkt tot maximaal de opdrachtwaarde (exclusief BTW) vermeld in de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft dan wel tot maximaal het jaarbedrag van de door Klant verschuldigde licentiekosten, indien er geen sprake is van een overeenkomst. TOOGETHR is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen. 

11.3 De aansprakelijkheid van TOOGETHR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant TOOGETHR direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en TOOGETHR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOOGETHR in staat is daarop adequaat te reageren.

11.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, overheidsmaatregelen, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, epidemieën en in het geval dat TOOGETHR door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TOOGETHR kan worden gevergd, zal de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst voor TOOGETHR worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. Duur en opzegging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders tussen partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.2 Opzegging geschiedt zoals in de overeenkomst is opgenomen. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand, waarin de opzegging plaatsvindt. 

12.3 Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is TOOGETHR gerechtigd om na 6 maanden na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Klant bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen, tenzij wettelijke verplichtingen voor TOOGETHR anders luiden. TOOGETHR is bereid om tegen kostprijs Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

12.4 Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen, die naar hun aard bestemd zijn om ook nadien van kracht te blijven, waaronder begrepen de geheimhoudingsplicht, onverminderd van kracht. 

12.5 Partijen zijn gerechtigd om per direct de overeenkomst te beëindigen, indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13. Wijzigingen in de overeenkomst

13.1 Wijzigingen op de tussen Partijen gesloten overeenkomst zijn slechts mogelijk en rechtsgeldig, indien die wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

13.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is TOOGETHR echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 2 maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Klant. Van een duurovereenkomst is sprake indien een looptijd bij aanvang van die duurovereenkomst van meer dan één jaar is overeengekomen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden raken de specifieke afspraken tussen Partijen niet en doen evenmin afbreuk aan de kern van de door TOOGETHR te leveren prestaties. 

13.3 Indien Klant binnen de periode van 2 maanden, als bedoeld in het vorige lid, bezwaar maakt, zal TOOGETHR overwegen of hij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. TOOGETHR zal van deze beslissing mededeling doen aan Klant. Indien TOOGETHR de voor Klant bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Klant het recht de overeenkomst op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de wijziging van dermate geringe betekenis is, dat die een dergelijke opzegging van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

13.4 TOOGETHR mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Dergelijke wijzigingen geven Klant geen recht de overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

14. Overige Bepalingen

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waarin TOOGETHR gevestigd is.

14.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend is, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

14.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens begrepen e-mail en ander elektronisch berichtenverkeer, mits de identiteit van de afzender en de juistheid en volledigheid van de inhoud van de gedane mededeling voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

14.4 De door TOOGETHR van of namens Klant ontvangen of opgeslagen schriftelijke mededeling geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

14.5 Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. In afwijking hiervan is TOOGETHR steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

15 Bijzondere Bepalingen levering, installatie en onderhoud van hardware (installatie- en randapparatuur)

15.1 Service en onderhoud

Na de installatie van uw apparatuur en software, begint u met het gebruik van uw systeem. TOOGETHR biedt standaard een basispakket (en tarieven) voor ondersteuning bij vragen en problemen. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende onderhoud- en serviceovereenkomst af te sluiten met TOOGETHR voor de in de opdracht opgenomen componenten. Deze overeenkomst wordt opgebouwd uit preventief onderhoud en de gewenste service modules.

15.2 Bekabeling

De levering, aanleg en afwerking van de benodigde bekabeling voor de in de offerte aangeboden apparatuur is niet in ons voorstel opgenomen. Wij zijn ervan uitgegaan dat de huisinstallateur dit zal verzorgen. Optioneel kunnen wij ook in de levering en aanleg van de bekabeling voorzien, hiervoor kunnen wij separaat een voorstel uitwerken. Voorafgaand aan de werkzaamheden geven wij door welke bekabeling op welke plaats aanwezig moet zijn, middels een kabelschema.

15.3 Civieltechnische werkzaamheden

Werkzaamheden van civieltechnische aard, zoals het creëren van een verkeerseiland, zijn niet in de offerte opgenomen. Indien een eiland gecreëerd dient te worden, kunnen wij u hiervoor een aanvullende aanbieding doen. Andere voorbeelden van civiele werkzaamheden zijn straatwerk, graafwerk en hak- en boorwerkzaamheden.

15.4 Detectielussen

Wanneer wij lussen plaatsen onder de klinkerbestrating, dient het straatwerk vlak te zijn. Vervolgens zullen wij de benodigde klinkers verwijderen en de lus plaatsen. Daarna worden de verwijderde klinkers teruggeplaatst en getrild. Dit betreft enkel de klinkers waar de lus direct onder komt te liggen. De detectielussen dienen aangebracht te worden op een zandbed. Indien onder de klinkerbestrating geen geschikte ondergrond aanwezig is, zal een geul (op de plaats waar de lus aangebracht wordt) worden gegraven. Het puin wordt op deze plaats verwijderd en vervangen met zand. Dit gebeurt om beschadiging van de detectielus te voorkomen. Het afgraven en afvoeren van puin is, evenals het aanbrengen van het zandbed, niet inbegrepen in de offerte, tenzij anders overeengekomen.

Indien bestaande lussen worden hergebruikt, zullen wij deze vooraf meten. Indien de gemeten waarde niet voldoet aan de eisen, verplicht klant zich tot het vervangen van deze lus. Hiervoor zal TOOGETHR een aanvullende prijsopgave aanbieden.

Indien een detectielus in het asfalt gezaagd dient te worden, stellen we afzonderlijk een maatwerk offerte op gezien de specialistische aard van de opdracht.

15.5 Levertijd

De overeengekomen levertijd is altijd bij benadering. Benodigde artikelen worden pas besteld nadat de betaling van de eerste termijn is ontvangen. TOOGETHR is niet aansprakelijk voor een vertraagde levertijd van materialen. In de regel dient rekening te worden gehouden met een minimale levertijd van 4 tot 8 weken. Levering geschiedt franco aan het op de offerte vermelde adres.

15.6 Annuleren van werkzaamheden

TOOGETHR behoudt zich het recht om werkzaamheden te verschuiven, in geval van onvoorziene omstandigheden, in het geval van ziekte of onverwacht noodzakelijk verlof van een van de medewerkers. TOOGETHR zal bij het annuleren van de werkzaamheden door de klant, nadat deze opdracht gegeven heeft, tenminste 20% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen een en ander is afhankelijk van de datum van annuleren ten opzichte van de geplande installatiedatum.

15.7 Vergunningen, noodzakelijke voorbereidingen en overlast

Indien voor bepaalde werkzaamheden vergunningen nodig zijn, dient de klant deze vergunningen zelf aan te vragen. TOOGETHR kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het uitvoeren van werkzaamheden waar geen vergunning voor is verleend. 

Wanneer er noodzakelijke voorbereidingen getroffen dienen te worden voor de werkzaamheden, dient de klant ervoor te zorgen dat de werkzaamheden geen vertraging oplopen. Kosten voortvloeiend uit vertraging, welke voorkomen had kunnen worden door klant (wachtgeld), zullen worden doorberekend aan de klant. 

Klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen, indien er overlast veroorzaakt kan worden. TOOGETHR kan niet voor overlast aansprakelijk gesteld worden. 

15.8 Installatie en ingebruikname

Installatie zal plaatsvinden aansluitend aan de levertijd. Installatie kan echter niet eerder plaatsvinden dan nadat de betreffende locatie door de klant "installatie gereed" is gemeld en geschikt is voor montage van de apparatuur. De termijn voor installatie en ingebruikname zal in onderling overleg worden vastgesteld. 

15.9 Montage en uitgesloten werkzaamheden

Onder montage zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen: 

 • Werkvoorbereiding en projectleiding; 
 • Het verzorgen van een standaard opsteltekening en een standaard bekabelingschema; 
 • Plaatsen, aansluiten en in gebruik stellen van de apparatuur. 

De volgende werkzaamheden zijn uitgesloten, tenzij expliciet anders in deze aanbieding omschreven: 

230 VAC/400 VAC voedingspunten en aardingen; 

 • Het verzorgen van verkeer regulerende maatregelen; 
 • Het aanvragen en verzorgen van telefoon, ADSL en overige communicatieverbindingen; 
 • Het installeren en/of configureren van software op computers en/of servers, welke niet zijn aangeboden in deze offerte. 
 • Bekabeling; 
 • Bouwkundige voorzieningen; 
 • Het verzorgen van contracten ten behoeve van de afhandeling van betaaltransacties (creditcard en pinpas). 

Alle aan te brengen voorzieningen dienen te worden aangebracht volgens onze aanwijzingen en specificaties. 

15.10 Meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan, het uitvoeren van werkzaamheden, welke niet vermeld staan op de offerte en waar opdrachtnemer redelijkerwijs van tevoren geen rekening mee heeft kunnen houden.

Indien de klant extra werkzaamheden wil laten uitvoeren, dient klant dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij Toogethr. TOOGETHR zal dan bepalen of er voor het meerwerk een extra offerte gemaakt wordt of dat een prijsberekening per mail verstuurd wordt. 

De werkzaamheden worden pas uitgevoerd indien klant akkoord geeft per mail of schriftelijk voor de extra te maken kosten, tenzij het meerwerk noodzakelijk is om de werkzaamheden, zoals geoffreerd te continueren. 

Parkeerkosten, zullen op de eindfactuur doorberekend worden. 

Niet van tevoren overeengekomen wachttijd zal door TOOGETHR worden doorberekend aan de klant.

15.11 Oplevering

Zodra de in deze aanbieding opgenomen componenten c.q. systemen door TOOGETHR zijn geleverd en geïnstalleerd, zodanig dat zij werkend kunnen worden opgeleverd, is TOOGETHR gerechtigd om op te leveren, onafhankelijk van een al dan niet gerealiseerde koppeling met door derden geleverde systemen c.q. componenten. 

15.12 Garantie

TOOGETHR zal naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur herstellen. De garantietermijn gaat in na ingebruikname van de apparatuur.

Garantie op materiaal: 12 maanden.

De apparatuur dient tijdens de garantieperiode onderhouden te worden conform de richtlijnen van TOOGETHR door middel van het gebruik van kwalitatieve reinigingsmiddelen. Deze reinigingsmiddelen zijn optioneel verkrijgbaar in een voor de parkeerinstallatie samengestelde service set.

De garantieverplichting vervalt, indien bovengenoemde fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buitenkomende oorzaken of indien er zonder toestemming van TOOGETHR wijzigingen in de apparatuur zijn of worden aangebracht.

15.13 Storingen / defecten apparatuur derden 

Storingen/defecten aan door derden geleverde apparatuur vallen niet onder deze garantie. Hiervoor dient rechtstreeks contact op te worden genomen met betreffende leverancier. 

15.14 Overdracht 

Bij overdracht door de klant van de door TOOGETHR geleverde systemen c.q. componenten aan een nieuwe eigenaar, dient TOOGETHR hierover onverwijld schriftelijk te worden geïnformeerd. Bij in gebreke blijven van deze melding kunnen de garantiebepalingen en overige condities welke van toepassing zijn op de opdracht, niet worden gehandhaafd.

15.15 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door TOOGETHR geleverde zaken blijven eigendom van TOOGETHR tot op het moment dat klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens TOOGETHR uit hoofde van enige met TOOGETHR gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Deze versie is u ter hand gesteld samen met de offerte en/of overeenkomst en is eveneens beschikbaar op de website van TOOGETHR onder vermelding van Algemene Voorwaarden versie augustus 2023 (zie ook: https://www.toogethr.com/gebruiksvoorwaarden ).

Versie: augustus 2023

Toogethr is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie, of om het proces te starten om uw rechten uit te oefenen, melding te maken van het (mogelijk) lekken van persoonsgegevens of contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, kunt u gebruik maken van het e-mailadres privacy@toogethr.com.


1. Algemene informatie 

1.1 Deze privacyverklaring beschrijft het gebruik door Toogethr B.V., gevestigd te (3521 AZ) Utrecht aan Stadsplateau 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66724821 (hierna te noemen: “Toogethr”), van uw persoonsgegevens. Wij bij Toogethr zijn toegewijd aan het respecteren van uw (online) privacy en erkennen uw behoefte aan passende bescherming en beheer van alle persoonsgegevens die worden verzameld door of ingediend bij ons (of zorgvuldig geselecteerde derden die namens ons handelen).

1.2 Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens van de gebruikers van onze producten en diensten, de bezoekers van onze websites, onze (potentiële) klanten en onze (toekomstige) partners zorgvuldig worden behandeld en dat u goed geïnformeerd bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om u te vertellen welke gegevens we verwerken, hoe, waarom en hoe lang we dat doen en wat uw rechten zijn. 

1.3 In deze privacyverklaring betekent “persoonsgegevens” elk gegeven betreffende een natuurlijk persoon die daardoor direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

1.4 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld en gebruikt wanneer u onze websites bezoekt en/of wanneer u de producten en diensten koopt of downloadt en gebruikt die door ons worden aangeboden en/of wanneer u met ons communiceert via sociale media of anderszins.

2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u: 

 • producten of diensten koopt, downloadt of gebruikt; 
 • onze website(s) bezoekt; 
 • ondersteuning voor onze producten aanvraagt; 
 • softwaredownloads aanvraagt;
 • een gebruikersaccount aanmaakt;
 • informatie of materialen aanvraagt (bijv. whitepapers of nieuwsbrieven); 
 • deelneemt aan enquêtes of evaluaties;
 • deelneemt aan promoties, wedstrijden of weggeefacties; 
 • contact met ons opneemt;
 • solliciteert naar een baan of uw cv indient.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

3.1 De soorten persoonsgegevens die worden verzameld zijn onder andere: 

 • Voor- en achternaam;
 • Titel en naam van uw bedrijf; 
 • Huis-, factuur- of ander fysiek adres (inclusief straatnaam, naam van een stad of dorp, staat/provincie, postcode); 
 • (zakelijk) E-mailadres; 
 • (Mobiel) Telefoonnummer (MSISDN);  
 • Voor sollicitanten: opleiding, werkervaring en interesse in een baan; 
 • Elke andere identificatie waarmee Toogethr fysiek of online contact met u kan opnemen; 
 • Alle informatie die wij online van u verzamelen en bewaren in verband met uw account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord; 
 • Alle informatie die wij online van u verzamelen en bewaren met betrekking tot het gebruik van onze producten, zoals IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek, toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid van de overgedragen gegevens, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem en interface, taal en versie van de browsersoftware, locatiegegevens, identificatienummer van uw apparaat, naam van het apparaat; uniek nummer van het toestel (IMEI = International Mobile Equipment Identity), uniek nummer van de netwerkabonnee (IMSI = International Mobile Subscriber Identity) en MAC-adres voor WLAN-gebruik;
 • Marketingvoorkeuren, inclusief toestemmingen die u ons hebt gegeven; 
 • Alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons communiceert. 

3.2 We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website via cookies. Zie voor meer informatie het gedeelte “Cookies” hieronder.    

3.2 Wanneer we persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen, geven we aan of het verstrekken van persoonsgegevens verplicht is. Dit is het geval wanneer we persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we onze contractuele relatie niet beheren of niet voldoen aan de verplichtingen die op ons rusten. In alle andere gevallen is het actief verstrekken van gevraagde persoonsgegevens optioneel. 

4. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond gebruiken wij uw persoonsgegevens?

4.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • Om een contract met u of met de contactperso(o)n(en) van onze klanten op te stellen en uit te voeren, bijvoorbeeld als u of de contactperso(o)n(en) van onze klanten een aankoop bij ons doet of een applicatie downloadt. Dit kan inhouden dat wij uw identiteit verifiëren, betalingen aannemen, ritten en verzamelde punten valideren, rapporten over de uitgevoerde ritten verzenden, met u communiceren, klantenservice verlenen of andere levering van producten of diensten regelen;  
 • Om onze activiteiten mogelijk te maken en onze legitieme belangen na te streven. In het bijzonder: 
 1. Gebruiken wij uw persoonsgegevens om diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, u uw toestemming voor heeft gegeven en om te reageren op opmerkingen of klachten die u ons stuurt; 
 2. We monitoren het gebruik van onze producten en diensten en gebruiken uw persoonsgegevens om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites te monitoren, te verbeteren en te beschermen om de stabiliteit en veiligheid van onze producten te waarborgen;
 3. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten of diensten voor u te personaliseren;
 4. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om netwerk- en informatiebeveiliging te garanderen, inclusief het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot elektronische communicatienetwerken en het stoppen van schade aan computer- en elektronische communicatiesystemen;
 5. We kunnen elk klantenaccount controleren om fraude, terrorisme, verkeerde voorstelling van zaken, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, onderzoeken en/of rapporteren, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving; 
 6. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en marketingdoeleinden; 
 7. We kunnen gegevens verwerken voor administratieve overdrachten binnen een groep bedrijven.

Voor onderdelen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken (in de instellingen van de app of het besturingssysteem of door een e-mail te sturen naar privacy@toogethr.com). Meer informatie over hoe wij onze legitieme belangen hebben afgewogen tegen uw privacybelangen kunt u op verzoek verkrijgen via privacy@toogethr.com.

 • Voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en bescherming van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik in verband met juridische claims, naleving, regelgevende en onderzoeksdoeleinden (met inbegrip van openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).
 • Daarnaast sturen wij u, op basis van uw toestemming (indien vereist), direct marketingcommunicatie met betrekking tot onze relevante producten en diensten of andere producten en diensten die door ons, onze gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners worden geleverd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie de paragraaf “Rechten van de betrokkenen” hieronder. In het geval van elektronische direct marketing kunt u zich afmelden door de instructies in de communicatie te volgen. 
 • Verder kunt u zich met uw naam en e-mailadres via het aanmeldformulier op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief of uitnodigingen voor evenementen ontvangen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van e-mails door de instructies in de nieuwsbrieven te volgen. Als u al klant bent, kunnen we contact met u opnemen in verband met relevante producten of diensten, in ons legitieme belang om ons bedrijf te ontwikkelen. We kunnen dit doen via e-mail of, als uw e-mail geregistreerd is op LinkedIn, met u in contact komen op LinkedIn en/of u berichten sturen op LinkedIn. Als u nog geen klant van ons bent, zullen we alleen contact met u opnemen, bijvoorbeeld via e-mail of LinkedIn, met aanbiedingen of over onze producten of diensten als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Wanneer we in deze context contact met u opnemen via e-mail, heeft u altijd de mogelijkheid om u op elk moment af te melden door contact op te nemen met privacy@toogethr.com
 • U kunt ook inhoud, bijvoorbeeld whitepapers en onderzoeksrapporten, van onze website downloaden met behulp van de daarvoor bestemde formulieren. Wij verzamelen de gegevens die u op het formulier invult, waaronder uw naam, bedrijf en e-mailadres. We verwerken de gegevens die u op dit formulier invult voor ons legitieme belang om bij te houden wie onze inhoud downloadt. 

5. Gebruik van cookies

5.1 Naast de hierboven genoemde persoonsgegevens, worden bij het gebruik van onze webpagina(‘s) en bij het gebruik van onze producten voor verschillende functies technische hulpmiddelen gebruikt, in het bijzonder cookies, die op uw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) kunnen worden opgeslagen. Cookies en vergelijkbare technieken zijn kleine tekstbestanden of informatie in een database, die worden opgeslagen in het apparaatgeheugen van uw apparaat en worden toegewezen aan het product dat u gebruikt. Via cookies kan bepaalde informatie naar de instantie stromen, die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw apparaat, maar worden voornamelijk gebruikt om het internetaanbod sneller en gebruiksvriendelijker te maken.   

5.2 Wij gebruiken technisch noodzakelijke cookies om een goed gebruik van onze producten te realiseren, te vergemakkelijken en de gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies om te meten welke webpagina’s worden bezocht en welke functies het meest worden gebruikt. Dit stelt ons in staat om deze webpagina(‘s) voortdurend te verbeteren om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze webpagina(‘s) met onze partners, bijvoorbeeld op het gebied van sociale media, reclame en/of analyse. 

6. Knoppen voor sociale media

6.1 We kunnen op onze webpagina(‘s) en in onze producten plugins gebruiken van sociale medianetwerken, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. U kunt deze plugins herkennen aan hun logo’s. We gebruiken ook plugins voor de embedded videospelers die op onze webpagina(‘s) te vinden zijn. Onze plugins verzamelen geen persoonsgegevens van u, tenzij u op deze logo’s of video’s klikt. Als u erop klikt, worden deze plugins geactiveerd en sturen ze automatisch gegevens door naar de plugin-provider. 

6.2 Dit betekent dat wanneer u op onze website surft, er in eerste instantie geen persoonsgegevens worden verzameld door de aanbieders van deze sociale media plugins. Alleen als u op een van de plug-ins klikt, worden uw persoonsgegevens doorgegeven: door het activeren van de plugin worden gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende plugin-aanbieder en door hen opgeslagen. We hebben geen controle over deze partijen, hun sites of hun privacybeleid en we hebben geen invloed op welke gegevens deze providers van u verzamelen, noch op de omvang van hun gegevensverwerking. 

6.3 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op externe partijen of externe webruimten en elke verwerking van persoonsgegevens door partijen buiten Toogethr of haar groepsmaatschappijen valt niet onder deze privacyverklaring. Indien u meer informatie wenst over hun gegevensverwerking, raden wij u aan het respectievelijke privacybeleid op de websites van deze aanbieders te lezen, in het bijzonder voordat u (persoons)gegevens verstrekt.

7. Ontvangers van persoonsgegevens

7.1 We werken samen met derden om u onze website(s) en onze producten en diensten aan te bieden. Waar nodig, delen we uw gegevens met onze dienstverleners en professionele adviseurs (bijvoorbeeld op het gebied van IT, CRM-providers, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing). Deze derden handelen uitsluitend in onze opdracht en zijn contractueel verplicht om de bepalingen inzake de AVG na te leven. Wanneer wij uw gegevens met deze partijen delen, zorgen wij ervoor dat passende waarborgen worden genomen om uw informatie te beschermen.       

7.2 Met betrekking tot onze app(s) geldt dat wanneer u de app(s) downloadt, de vereiste informatie wordt overgedragen aan de AppStore (Apple) en PlayStore (Android). Denk hierbij in het bijzonder aan gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van downloaden en het individuele apparaat identificatienummer. Daarnaast verzamelt de App Store nog steeds zelfstandig verschillende gegevens en voorziet u van analyseresultaten. We hebben geen controle over deze partij of hun privacybeleid en we hebben geen invloed op welke gegevens zij van u verzamelen, noch op de omvang van hun gegevensverwerking. Indien u meer informatie wenst over hun gegevensverwerking, raden wij u aan het respectievelijke privacybeleid op hun website te lezen, in het bijzonder voordat u (persoons)gegevens verstrekt.

7.3 Voor het overige delen wij uw persoonsgegevens niet met derden of gelieerde ondernemingen, tenzij wij uw toestemming hebben conform artikel 6, lid 1 onder a AVG, wanneer dit noodzakelijk is in verband met bovenstaande doeleinden, met juridische claims of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

8. Gegevensoverdracht naar derde landen

Wij verwerken geen gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

9. Bewaartermijnen van persoonsgegevens

9.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer opgeslagen dan voor de duur van het gebruik van onze producten en diensten of de contractuele relatie met betrekking tot onze producten. Na die tijd worden uw persoonsgegevens gewist.

9.2 Daarnaast kan in het geval van een (dreigend) juridisch geschil met u of in geval van andere juridische procedures de opslag van uw gegevens langer duren dan de aangegeven bewaartermijn. 

9.3 Wettelijke vereisten voor het opslaan en wissen van persoonsgegevens blijven hierdoor onaangetast. Als de door de wettelijke bepalingen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij verdere opslag door ons noodzakelijk is en hiervoor een wettelijke grondslag bestaat.   

10. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij handhaven een hoge veiligheidsstandaard en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige, algemene stand van de techniek, met name om misbruik, verlies en/of ongeoorloofde vernietiging, wijziging, openbaarmaking of toegang door derden van persoonsgegevens te voorkomen. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk indien, ondanks de getroffen maatregelen, derden erin slagen onbevoegd toegang te krijgen tot persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u eventuele inbreuken op de beveiliging of aanwijzingen dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of misbruikt worden, meldt bij onze functionaris gegevensbescherming via privacy@toogethr.com.

11. Rechten van betrokkenen

11.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens om ons te vragen: 

 • Om een overzicht en/of een kopie van uw persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Om uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren, zodat ze nauwkeurig zijn; 
 • Om in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen; 
 • Om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken;
 • Om (sommige van) deze gegevens over te dragen aan andere organisaties.

11.2 Daarnaast heeft u het recht om op ieder moment, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting of wanneer wij de gegevens gebruiken voor direct marketing of profilering. 

11.3 Verder heeft u het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken, wanneer we uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

11.4 Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze rechten, bijvoorbeeld: het is voor ons niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen als we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren of als we uw gegevens bewaren in verband met een contract met u. Ook toegang tot uw gegevens kan mogelijk zijn. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar maken van de informatie persoonlijke informatie over een andere persoon zou onthullen of als het ons wettelijk verboden is om dergelijke informatie vrij te geven. 

12. Wijzigingen

12.1 We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bewerken om deze up-to-date te houden, om ervoor te zorgen dat deze geen fouten bevat, om gelijke tred te houden met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, om ervoor te zorgen dat deze passende en nauwkeurige informatie bevat over uw rechten en onze verwerkingsactiviteitenen en om in overeenstemming te blijven met de toepasselijke wet- en regelgeving. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving op de website te plaatsen samen met een bijgewerkte versie van de privacyverklaring, per e-mail of door opnieuw om uw toestemming te vragen. 

13. Contact opnemen, vragen en klachten

13.1 We hopen dat we uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beantwoord. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@toogethr.com.

13.2 Wij vragen u om zoveel mogelijk informatie aan ons door te geven, waaronder in ieder geval: uw naam en adres, een beschrijving van uw klacht en hoe dit invloed op u heeft gehad, de datum waarop het probleem is opgetreden, uw contactgegevens en hoe u wenst dat wij contact met u opnemen. 

13.3 Ons doel is om uw vraag, zorg of klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand te verhelpen. 

13.4 In het geval u niet tevreden bent met ons antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u woont of werkt of van het land waarin wij gevestigd zijn. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake de gegevensbescherming in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is op 1 augustus 2023 voor het laatst gewijzigd.

Versie: juli 2023

Door op de knop “Akkoord” te klikken, gaat u (hierna: “Licentienemer”) met ons, Toogethr B.V. (hierna: “Licentiegever”), een contract (hierna: “Gebruikersovereenkomst”) aan voor het gebruik van de SaaS-technologie van Licentiegever (hierna: “de SaaS-technologie”) onder de volgende voorwaarden.

1. Onderwerp van de Gebruikersovereenkomst

1.1 De basis voor het gebruik van de SaaS-technologie is een klantcontract tussen Licentiegever en de werkgever van Licentienemer (hierna: “Klantcontract”). 

1.2 Door het sluiten van deze Gebruikersovereenkomst verleent Licentiegever aan Licentienemer een persoonlijk gebruiksrecht om de SaaS-technologie te gebruiken. De SaaS-technologie is alleen te gebruiken op het apparaat waarop de SaaS-technologie is gedownload en geïnstalleerd.  

1.3 Licentiegever stelt aan de Licentienemer de SaaS-technologie in de laatste versie beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store (hierna: “App Stores”) om te downloaden. Vertragingen in de terbeschikkingstelling van de software door de betreffende App-Store vallen buiten de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Licentiegever en rechtvaardigen derhalve geen claims van Licentienemer tegen Licentiegever, noch geeft het Licentienemer het recht om de Gebruiksovereenkomst te beëindigen. 

1.4 Licentiegever heeft het recht om de SaaS-technologie aan te passen aan de laatste technische ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe functies, om veiligsheidslacunes te dichten en/of als gevolg van wetswijzigingen, wijzigingen door rechtspraak of veranderingen in de economische omstandigheden van Licentiegever, de technische eigenschappen en functionaliteiten van de SaaS-technologie aan te passen en updates en upgrades van de SaaS-technologie door te voeren. Voor zover een dergelijke aanpassing de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker zou kunnen schaden, wordt de aanpassing tenminste één (1) maand voordat deze wordt doorgevoerd aan Licentienemer bekend gemaakt door middel van weergave in de SaaS-technologie, in de App Stores of, indien Licentienemer dit heeft toegestaan, door middel van communicatie via (zakelijke) e-mail. 

1.5 Licentienemer installeert updates. Voor de correcte installatie van de updates is Licentiegever afhankelijk van de beschikbaarheid van de App Stores, waarover Licentiegever geen controle heeft. Licentiegever is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een correcte installatie van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een niet geïnstalleerde update. 

1.6 Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze Gebruiksovereenkomst bepaalde. Dit wordt aan Licentienemer vooraf gemeld en Licentienemer heeft vervolgens de mogelijkheid om de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update, gaat Licentienemer akkoord met deze afwijkende voorwaarde, welke dan deel uitmaakt van deze Gebruikersovereenkomst.

2. Gebruiksrechten

2.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de SaaS-technologie – met uitzondering van de gebruiksrechten en bevoegdheden verleend door deze Gebruiksovereenkomst – berusten uitsluitend bij Licentiegever of diens licentiegevers toe. De SaaS-technologie en de rechten daarop worden beschermd door het auteursrecht en internationale verdragen ter bescherming van intellectueel eigendom.   

2.2 Licentiegever verleent Licentienemer uitsluitend het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht, beperkt tot de duur van het Klantcontract of tot de duur van de arbeidsrelatie tussen Licentienemer en de werkgever waarmee Licentiegever het Klantcontract heeft afgesloten, om de SaaS-technologie binnen de reikwijdte van zijn respectieve beschikbaarheid en voor zover beschikbaarheid gesteld door Licentiegever, te downloaden en te gebruiken op een eindapparaat dat eigendom is van Licentienemer of op een apparaat dat wettelijk gezien onderworpen is aan zijn beschikkingsbevoegdheid en dat wordt ondersteund door de SaaS-technologie, bijvoorbeeld een smartphone, tablet of Mac, en in overeenstemming met de voorwaarden in deze Gebruiksovereenkomst te gebruiken. 

2.3 Licentienemer heeft het recht om de SaaS-technologie te reproduceren, voor zover de respectieve reproductie voor hem noodzakelijk is om de SaaS-technologie te gebruiken (bijvoorbeeld de SaaS-technologie downloaden, de installatie van de SaaS-technologie op het eindapparaat, het laden van de SaaS-technologie). Licentiegever kan een reservekopie van de SaaS-technologie maken voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat het eindapparaat waarop de back-up wordt opgeslagen eigendom is van of wordt beheerd door Licentienemer. Licentienemer is verplicht passende voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden onbevoegde toegang krijgen tot de reservekopie en de SaaS-technologie.  

2.4 Licentienemer mag bewerkingen van de SaaS-technologie, in het bijzonder wijzigingen en uitbreidingen, alleen doorvoeren als dit uitdrukkelijk is toegestaan door dwingendrechtelijke bepaling(en) of vooraf contractueel met Licentiegever is overeengekomen. Licentienemer is niet gerechtigd de software te reverse-engineren (re-engineren) of de SaaS-technologie te gebruiken voor andere doeleinden dan contractueel is overeengekomen. Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, serienummers, versienummers of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de materialen.  

2.5 Bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op alle updates/upgrades en aanvullingen van de SaaS-technologie die door Licentiegever aan Licentienemer worden verstrekt, tenzij anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst. In dat geval zijn alleen de bepalingen ten aanzien van de betreffende update/upgrade of aanvulling van toepassing.  

2.6 Alle overige rechten zijn voorbehouden aan Licentiegever. 

2.7 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Gebruiksovereenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Licentienemer zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per inbreukmakende handeling betalen aan Licentiegever. Dit doet niets af aan het recht van Licentiegever om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 

2.8 Licentiegever gebruikt open source software in sommige van zijn producten. De meeste open source softwarepakketten worden ongewijzigd gebruikt als binaire bestanden. In individuele gevallen zal Licentiegever ze echter wijzigen om ze aan te passen aan specifieke functionele eisen voor het product. Elke wijziging van het open source-pakket wordt doorgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante licenties, ongeacht of deze licenties van toepassing zijn. De door Licentiegever verstrekte code is alleen ter referentie en wordt gedistribueerd zonder enige vorm van onderbouwing of garantie. Als u meer wilt weten over de pakketten die Licentiegever momenteel gebruikt, kunt u een verzoek sturen naar de supportdesk van Licentiegever via support@toogethr.com.  

2.9 Bij beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst (om welke reden dan ook) dient de Licentienemer te stoppen met het gebruik van de SaaS-technologie. Alle kopieën (inclusief reserve kopieën) van de SaaS-technologie moeten vervolgens door Licentienemer van alle systemen van Licentienemer worden verwijderd.  

3. Vergoeding 

Het gebruik van de SaaS-technologie is kosteloos voor Licentienemer.  

4. Gegevensbescherming

De SaaS-technologie verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Licentiegever op https://www.toogethr.com/gebruiksvoorwaarden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Garantieclaims wegens materiële gebreken en gebreken van de SaaS-technologie kunnen uitsluitend ontstaan in de relatie tussen Licentiegever en de werkgever van Licentienemer en worden bepaald door het Klantcontract. 

5.2 Licentiegever is jegens Licentienemer uitsluitend aansprakelijk op grond van opzet en bewuste roekeloosheid alsmede op grond van verwijtbare materiele of immateriële schade en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ten aanzien van productaansprakelijkheid. 

6. Bepalingen over service & support

6.1 De helpdesk van Licentiegever is voor Licentienemer bereikbaar via support@toogethr.com

6.2 Licentiegever kan Licentienemer per e-mail bereiken via support@toogethr.com met vragen of klachten. Licentiegever zal zich inspannen om vragen of klachten zo snel mogelijk te beantwoorden en af te handelen. 

6.3 Licentienemer mag de SaaS-technologie beoordelen via de App Stores. Licentiegever zal de beoordelingen beoordelen en kan contact opnemen met Licentienemer als de beoordeling leidt tot het beantwoorden van een vraag door Licentiegever aan Licentienemer of een andere behoefte aan ondersteuning met betrekking tot het gebruik van de SaaS-technologie. 

7. Overige bepalingen 

7.1 Op deze Gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Gebruiksovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waarin Licentiegever gevestigd is.

7.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Ter vervanging zullen in dat geval de wettelijke bepalingen gelden.

7.3 Alleen Licentiegever mag zijn rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksovereenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op Licentiegever van hem overneemt of uitvoert.

Vragen? Neem contact met ons op.

Versie: juli 2023

Wij vinden het belangrijk dat jullie als collega’s zorgeloos bij elkaar in de auto kunnen stappen. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat jullie dit onderling perfect kunnen regelen. Zowel de automobilist als de passagier willen zich bij samenrijden op hun gemak voelen. Om je hierbij te helpen, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. In het kort komt dit op het volgende neer. 

Wanneer je bij elkaar in de auto stapt, ga je een zogenaamde Peer-to-Peer (P2P) vervoersovereenkomst met elkaar aan. Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het regelt alleen hoe je betaald wordt en wat er gebeurt, als iemand niet komt opdagen.

Het is geen ramp als iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten. Het is wel goed om te weten hoe we daarmee omgaan. Je kunt hierover lezen in de onderstaande richtlijnen.

Heb je vragen? Wij zijn er voor je. Je kunt ons e-mailen via support@toogethr.com.


1. Inleiding

1.1 Wanneer een automobilist en een passagier (hierna gezamenlijk te noemen: de “Partijen” en elk afzonderlijk een "Partij") overeenkomen een reis te delen via Toogethr, gaan de Partijen een zogenaamde vervoersovereenkomst aan. De volgende bepalingen zijn algemeen van toepassing op deze vervoersovereenkomst. Dezelfde definities zijn van toepassing als in de Gebruiksvoorwaarden van Toogethr (o.a. Algemene voorwaarden, privacy beleid, EULA), waaraan de automobilist en de passagier eveneens zijn gebonden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.toogethr.com/gebruiksvoorwaarden.

2. Automobilist

2.1 De automobilist zal de rit in overeenstemming met de overeengekomen route uitvoeren door gebruik te maken van een auto en door deze auto te besturen. 

2.2 De automobilist zal geen vergoeding van de passagier vragen.

2.3 De automobilist draagt er zorg voor dat er een zitplaats beschikbaar is voor de passagier en eventuele overige medepassagiers, die middels het gebruik van Toogethr meerijden, in de te gebruiken auto. Daarnaast moet de auto in een verkeersveilige en schone staat verkeren, voldoende verzekerd en geregistreerd zijn, APK gekeurd zijn en maximaal acht zitplaatsen voor passagiers hebben.

2.4 De automobilist is in het bezit van een geldig rijbewijs en houdt zich aan de verkeersregels. De automobilist mag tijdens de rit niet ongeschikt zijn om te rijden. 

2.5 De automobilist mag meer dan één passagier vervoeren, maar niet meer personen dan er zitplaatsen in de auto zijn toegestaan. 

2.6 De automobilist verbindt zich ertoe rechtstreeks naar de bestemming te rijden. De enige uitzonderingen zijn omwegen om extra passagiers middels gebruik van Toogethr op te pikken.

2.7 De automobilist moet ervoor zorgen dat voor zijn activiteit geen aanvullende vergunning nodig is (bijvoorbeeld een vergunning voor personenvervoer).

3. Passagier

3.1 De passagier leeft ook de verkeersregels na en volgt tijdens de rit eventuele veiligheidsinstructies van de automobilist op.

3.2 De passagier is niet verplicht een vergoeding te betalen aan de automobilist.  

3.3 Indien de passagier andere dan de gebruikelijke bagage wenst mee te nemen, dient dit vooraf met de automobilist te worden overeengekomen. Het staat de automobilist vrij om op basis hiervan het samenrij-aanbod te herroepen. Indien de passagier vervolgens niet aan de rit deelneemt, wordt dit beschouwd als een “no-show” van de passagier.  

3.4 In de vervoerovereenkomst kan worden bepaald dat de passagier één of meer medepassagier(s) mag meenemen. Alleen de passagier is Partij bij de vervoerovereenkomst, niet de andere medepassagier(s) die door hem worden meegenomen. De passagier garandeert dat zijn of haar medepassagier(s) de vervoersovereenkomst zullen naleven.

4. No-show

4.1 Partijen dienen tijdig aanwezig te zijn op het ophaalpunt, tenzij Partijen een andere plaats en/of tijdstip van vertrek overeenkomen.

4.2 Bij vertraging of andere afwijking van de afspraken zullen Partijen elkaar hierover informeren. Het is de verantwoordelijkheid van Partijen om overeen te komen of zij akkoord gaan met deze afwijkende afspraken.

4.3 Indien de rit niet doorgaat omdat één van de Partijen 15 minuten of meer te laat is of helemaal niet komt opdagen, is sprake van een "no-show".

4.4 Toogethr houdt steekproefsgewijs toezicht op het niet verschijnen en zal op verzoek van één of beide Partijen individuele gevallen beoordelen. Indien naar het oordeel van Toogethr inderdaad sprake is van een no-show, geldt het volgende:

 1. In geval van een no-show van de ene Partij, is de andere Partij niet verplicht om te wachten of anderszins rekening te houden met de niet verschijnende Partij; 
 2. Als de passagier en/of zijn eventuele medepassagier(s) niet komen opdagen, ontvangt de automobilist de vergoeding (punten) die hij zou hebben ontvangen als de gezamenlijke rit correct was uitgevoerd;
 3. Indien de automobilist niet komt opdagen, ontvangt de passagier de vergoeding (punten) die hij zou hebben ontvangen indien de gezamenlijke rit correct was uitgevoerd;
 4. Indien een Partij niet verschijnt, ontvangt deze Partij een boete die gelijk is aan de vergoeding (punten) die zij zou hebben ontvangen indien de gezamenlijke rit volgens de voorschriften zou zijn uitgevoerd.

5. Duur en beëindiging vervoerovereenkomst

5.1 De vervoerovereenkomst komt tot stand wanneer (1) de ene Partij de andere Partij aanbiedt een bepaalde rit te maken en (2) de andere Partij dit verzoek aanvaardt.

5.2 De vervoersovereenkomst eindigt nadat de rit is gemaakt. 

5.3 De vervoersovereenkomst kan te allen tijde in onderling overleg (per sms of e-mail) worden opgezegd.

5.4 Beide Partijen zijn verplicht Toogethr op de hoogte te stellen van een geannuleerde rit via support@toogethr.com.

5.5 Indien één van de Partijen om een gewichtige reden niet in staat is de vervoersovereenkomst na te komen, verplicht deze Partij zich de andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de reden.

6. Overige bepalingen

6.1 Partijen kunnen elkaar naar eigen inzicht beoordelen via de Toogethr app of op de website. Partijen nemen daarbij de van toepassing zijnde wettelijke regels in acht.

6.2 Op alle contractuele en buitencontractuele vorderingen tussen de automobilist en de passagier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het VN Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.