Huidige regelgeving rondom elektrificatie

Met de groeiende zorgen over klimaatverandering heeft elektrisch rijden - ooit beschouwd als een veelbelovende trend - zich ontpopt tot een onmiskenbaar symbool van duurzame mobiliteit en een cruciaal onderdeel van hoe we ons gaan verplaatsen in de toekomst.

Hoe kijkt het kabinet tegen elektrische mobiliteit aan?

De Europese Unie heeft afspraken gemaakt om tegen 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. In het kader hiervan zet het huidige (demissionair) kabinet sterk in op een toekomst die wordt aangedreven door schone energiebronnen. Om alvast stappen in de juiste richting te zetten, heeft minister Rob Jetten van Klimaat onlangs in een persconferentie aangegeven te streven naar volledige eliminatie van CO2-uitstoot in het energiesysteem tegen 2035. In dit opzicht fungeert elektrisch rijden als een katalysator. Deze doelstelling brengt met zich mee dat er per 2035 geen brandstofauto’s meer verkocht mogen worden. Bovendien lag er een voorstel om bedrijven vanaf 2025 te verplichten alleen elektrische leaseauto’s aan te bieden. Dit voorstel is inmiddels van tafel. 

Elektrische mobiliteit speelt dus een belangrijke rol. Hiertoe heeft het kabinet zich ingezet voor de integratie van elektrische voertuigen in het nationale energiesysteem. Op een routekaart is af te lezen hoe het overgangstraject naar groene stroom eruit kan komen te zien tot 2030 en 2050. Enkele hoofddoelen zijn vermindering van broeikasgasemissies door verbrandingsmotoren in te ruilen voor elektrische aandrijving, terugdringen van geluidsoverlast met stille elektrische voertuigen en een hogere energiezekerheid door lokaal energie op te wekken.  


Elektrische auto’s steeds populairder

De inzet op meer elektrische mobiliteit zie je ook terug in de markt. Volgens cijfers van het CBS lag het aantal geïmporteerde elektrische auto’s in Nederland in 2022 bijna zeven keer hoger dan in 2019; van een kleine drieduizend naar bijna negentienduizend. Ook de import van plug-in hybride auto’s steeg van bijna zeventienhonderd naar ongeveer veertien keer zo veel, bijna vierentwintigduizend.

Om de verduurzaming te stimuleren zijn er subsidieregelingen vanuit de overheid opgesteld. Het kabinet introduceerde bijvoorbeeld in 2017 de stimuleringsmaatregel waarbij het bijtellingstarief voor elektrische auto’s lager is dan voor brandstofauto’s. Ieder jaar wordt dit voordeel echter minder en per 2026 wordt de stimuleringsmaatregel helemaal afgeschaft. Hierdoor heeft er het afgelopen jaar een kleine daling plaatsgevonden in zakelijke leasecontracten van 27% naar 25%. Hier tegenover staat een toename in elektrische private lease in 2021 van 11% naar 16%.

Al met al blijft de populariteit van elektrische voertuigen stijgen. Het kabinet heeft een duidelijke toekomstvisie waarbij elektrificatie een sleutelelement is. Dit perspectief komt echter met zijn eigen reeks uitdagingen om de groeiende vraag aan te kunnen.

Uitstel door netcongestie

Eén van de grootste uitdagingen is netcongestie. Het is een term die steeds vaker terugkomt, en het betekent dat het elektriciteitsnetwerk de vraag niet langer aankan. Dit resulteert in vertraging van verduurzaming van bedrijven omdat ze op een wachtlijst komen te staan voor een zogenaamde grootverbruikersaansluiting. Daarnaast is men ook bezorgd over de potentiële impact op kleinverbruikers. Zo hebben netbeheerders Stedin en TenneT aangekondigd dat het Utrechtse elektriciteitsnet per 2025 in de problemen kan komen. In Overijssel heeft netbeheerder Enexis halverwege juni zelfs een (tijdelijke) stop gezet op het aansluiten van nieuwe bedrijven, omdat het elektriciteitsnet vol was.

Materiaaltekorten

Daarnaast is een materiaaltekort onderdeel van de uitdagingen. De groei in elektrische auto’s leidt tot een stijgende vraag naar kritieke metalen voor de productie van elektromotoren en batterijen. Aangezien deze materialen alleen in andere werelddelen worden gewonnen, is de EU afhankelijk van import. Dit zorgt voor vertraging in de transitie naar elektrische mobiliteit. 

Parkeermanagement 

Ook kan de elektrificatie van een wagenpark in het geding komen door interne uitdagingen. Zeker sinds het populairder worden van hybride werken is er veel veranderd wat betreft parkeren op het werk. Hierdoor hebben facility managers vaak geen overzicht van wat er op de parkeerplaats gebeurt, wat het identificeren van problemen lastig maakt. Zo kan een gebrek aan parkeerplaatsen en laadpalen voor irritatie zorgen bij werknemers. Bovendien is er vaak weinig tijd en flexibiliteit voor het goed uitdragen van parkeermanagement – nu vaak nog met onoverzichtelijke Excelsheets – wat de kwaliteit ervan en de tevredenheid bij werknemers teniet doet. Het vereist dus zowel technologische innovatie als een doordachte en overzichtelijke planning om de vraag naar laadpunten, parkeerplaatsen en een stabiel elektriciteitsnet te accommoderen.

Toogethr kijkt vooruit

We zijn op weg naar een geëlektrificeerd, duurzaam en efficiënt wagenpark binnen enkele jaren. Uiteraard brengt dit ook vragen met zich mee voor bedrijfsleiders, facility managers en werknemers. Zijn er genoeg laadpunten op het terrein? Kan het netwerk het aan? Wie heeft er ‘voorrang’ bij elektrisch laden?

Samen met marktonderzoeksbureau Ruigrok hebben wij een uitgebreid onderzoek onder meer dan 200 bedrijven uitgevoerd over hun voorbereidingen op een volledig elektrisch wagenpark. 

In de whitepaper vind je de resultaten van dit onderzoek en lees je wat jij kunt doen om deze uitdagingen op te lossen. Download de whitepaper